Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: YVAP | Your VA Professional

Vestigingsadres: Swingdreef 54, 3845 BX te Harderwijk

E-mailadres: info@yvap.nl

Telefoonnummer: +31(0)6 – 2309 6665

Website: www.yvap.nl

Kamer van Koophandel nummer: 66057523

Btw-nummer: NL019120096B02

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Your VA Professional: hierna YVAP genoemd, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 66057523.

Opdrachtgever: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die YVAP voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: de overeenkomst tussen de Wederpartij en YVAP, waarbij in het kader van een door YVAP georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium: de financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen YVAP en de Wederpartij.

Schriftelijk: elke vorm van het geschreven woord tussen YVAP en Wederpartij, inclusief Algemene voorwaarden en Overeenkomt. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale (elektronische) wijze worden gedaan.

Wederpartij: degene die deze Algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Artikel 2 – Algemeen

2.1. Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en mondeling, schriftelijk (op papier of digitaal) of per e-mail Overeenkomst gesloten tussen YVAP en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. Algemene inkoopvoorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij zij door YVAP uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

2.4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien YVAP niet steeds strikte naleving van de Algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat YVAP in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden te verlangen.

2.6. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met YVAP zijn overeengekomen.

2.7. Beide partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Het gebruik van elektronische communicatie brengt risico’s met zich mee zoals vertragingen, manipulatie en virussen. YVAP is niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale wijze worden gedaan.

2.8. Klachten dienen binnen 10 werkdagen na (het deel van) de prestatie waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan YVAP te worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

2.9. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

2.10. Deze Algemene voorwaarden maken deel uit van elke Overeenkomst die YVAP sluit met de Wederpartij.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk gedaan.

3.2. Alle aanbiedingen en/of offertes van YVAP zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

3.3. Offertes van YVAP zijn gebaseerd op de informatie die door Wederpartij is verstrekt. Wederpartij staat ervoor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan YVAP.

3.4. YVAP kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijk vergissing of verschrijving bevat.

3.5. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht YVAP niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

3.6. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1. Een te sluiten Overeenkomst tussen YVAP en Wederpartij heeft betrekking op het afnemen van de diensten van YVAP.

4.2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij en geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door YVAP, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke Overeenkomst door YVAP aan Wederpartij.

4.3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft YVAP passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de Wederpartij elektronisch kan betalen, neemt YVAP daartoe passende veiligheidsmaatregelen.

4.4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 – Wijziging Overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt YVAP de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. YVAP zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal YVAP de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

5.4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal YVAP daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal YVAP proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

5.5. YVAP zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan YVAP kunnen worden toegerekend.

5.6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en YVAP zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 – Dienstverlening op afstand

6.1. In geval van Dienstverlening op afstand heeft YVAP het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

6.2. In geval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

6.3. Indien YVAP niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien YVAP in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

6.4. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

6.5. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien YVAP met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra YVAP de Dienst volledig heeft verricht.

6.6. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort YVAP uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag terug.

6.7. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
– diensten die verricht worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
– diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop YVAP geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
– diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd uitgevoerd worden;
– diensten van persoonlijke aard;
– diensten op maat gemaakt.

Artikel 7 – Uitvoering overeenkomst

7.1. YVAP zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar staat niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

7.2. YVAP heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3. YVAP heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

7.4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft YVAP het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is YVAP niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

7.5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft YVAP het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.6. De Wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, tijdig alle gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan YVAP.

7.7. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Wederpartij ter beschikking zijn gesteld, of indien Wederpartij op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is YVAP bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

7.8. YVAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat YVAP is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor YVAP kenbaar behoorde te zijn.

7.9. Indien Wederpartij zonder vooraf schriftelijke opgaaf van reden van (on)voorziene omstandigheden niet communiceert met of reageert op YVAP voor periode van twee weken of langer, terwijl YVAP veelvoudig contact heeft gezocht, is YVAP gerechtigd de Overeenkomst met Wederpartij op te schorten en/of te beëindigen. YVAP is gerechtigd Wederpartij geen restitutie te betalen. Eventuele extra kosten die worden.

Artikel 8 – Leverings- en uitvoeringstermijnen

8.1. De levering zal plaatsvinden binnen een door YVAP opgegeven termijn.

8.2. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door YVAP opgegeven termijn.

8.3. Indien voor de levering en/of uitvoering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is dit termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

8.4. Indien YVAP gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan YVAP heeft verstrekt.

8.5. Bij overschrijding van de leverings- en uitvoeringstermijn dient de Wederpartij YVAP schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij YVAP alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

8.6. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat YVAP zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat YVAP binnen dit termijn niet over tot levering of uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden e/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 9 – Privacy

9.1. De gegevens en informatie die door of namens de Wederpartij aan YVAP verstrekt, zal YVAP zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en bewaren volgens de wettelijke regels.

9.2. YVAP mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

9.3. Het is YVAP niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een andere wijze openbaar te maken.

9.4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak YVAP gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en YVAP zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is YVAP niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

9.5. De Wederpartij gaat akkoord dat YVAP de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benaderd. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

9.6. YVAP behoudt zich het recht de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statisch) onderzoek en database.

9.7. Wederpartij en YVAP zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 10 – Prijzen en Tarieven

10.1. De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

10.2. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijfs-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

10.3. Van alle bijkomende kosten zal YVAP tijdig voor het sluiten van Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 11 – Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

11.1. Indien YVAP bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is YVAP gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, prijs of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

11.2. Indien YVAP het voornemen heeft het Honorarium, prijs of tarief te wijzigen stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

11.3. Indien de verhoging van het Honorarium, prijs of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
– de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet;
– YVAP alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen Honorarium, prijs of tarief uit te voeren;
– bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

11.4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, prijs of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

11.5. YVAP zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, prijs of tarief in kennis stellen. YVAP zal daarbij de omvang van en datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 12 – Betaling

12.1. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata dan wel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van YVAP, IBAN: NL78 RABO 0331 781 913, ten name van YVAP te Harderwijk.

12.2. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal levering van een dienst pas plaatsvinden na ontvangst van het volledige bedrag door YVAP.

12.3. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door de Wederpartij opgegeven e-mailadres.

12.4. YVAP en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

12.5. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

12.6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

12.7. Indien op enig moment de Wederpartij niet aan haar betalingsverplichting voldoet, is YVAP gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.

12.8. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.

12.9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van YVAP en de verplichtingen van de Wederpartij jegens YVAP onmiddellijk opeisbaar.

12.10. YVAP kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. YVAP kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

12.11. YVAP heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. YVAP heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

12.12. Bij niet tijdig betalen van de factuur, behoudt YVAP zich het recht voor om te stoppen met de werkzaamheden of diensten. De eventueel tot alsdan uitgevoerde werkzaamheden of diensten dienen betaald te worden.

Artikel 13 – Incassokosten

13.1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

13.2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft YVAP, voor zover de Wederpartij, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90,00 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

13.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten door YVAP komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 14 – Ontbinding

14.1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijd of niet behoorlijk nakomt, is YVAP bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

14.2. Voort is YVAP bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
– na het sluiten van de Overeenkomst YVAP omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van YVAP kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van YVAP kan worden gevergd;
– de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
– de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
– de Wederpartij komt te overlijden.

14.3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

14.4. Indien de Wederpartij een overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaan dit haar niet van haar toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van de Wederpartij worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

14.5. Indien YVAP de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is YVAP niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

14.6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft YVAP het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

14.7. Bij voortijdige beëindiging door YVAP, heeft Wederpartij recht op medewerking van YVAP met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor YVAP extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 15 – Overmacht

15.1. Een tekortkoming kan niet aan YVAP of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

15.2. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop YVAP geen invloed kan uitoefenen en waardoor YVAP niet in staat is de verplichtingen na te komen.

15.3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden onder andere beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in-of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door YVAP in redelijkheid niet van YVAP mag worden verlangd.

15.4. YVAP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat YVAP zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

15.6. Zowel YVAP als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

15.7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt YVAP zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

15.8. Indien YVAP ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is YVAP gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 – Onderzoek en Reclame

16.1. De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken.

16.2. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken.

16.3. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

16.4. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de dienst schriftelijk aan YVAP gemeld te worden.

16.5. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld aan YVAP, tenzij uit de aard van de dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

16.6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij YVAP binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

16.7. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 17 – Garanties

17.1. YVAP garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de Overeenkomst. YVAP garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking komen, voor een normaal gebruik zijn.

17.2. YVAP garandeert dat de door haar verrichte werkzaamheden en/of diensten beantwoorden aan de Overeenkomst en goed uitgevoerd worden en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

17.3. De in deze Algemene voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik in Europa.

17.4. Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal YVAP, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

17.5. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

17.6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van verandering die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat YVAP in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

17.7. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar YVAP geen invloed op uit kan oefenen.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

18.1. YVAP is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van YVAP.

18.2. YVAP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

18.3. Indien YVAP aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van YVAP beperkt tot eenmaal het bedrag dat in de Overeenkomst staat vermeld.

18.4. Indien de Overeenkomst is onderverdeeld in delen, is de aansprakelijkheid van YVAP verder beperkt tot de vergoeding die verschuldigd is voor dat deel van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.5. De Wederpartij dient de schade waarvoor YVAP aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk aan YVAP te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

18.6. YVAP is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

18.7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens YVAP vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

18.8. In geval van schade is de Wederpartij verplicht alles in werk te stellen om de schade tot een minimum beperkt te houden.

18.9. YVAP zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. YVAP is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die onder leiding en verantwoordelijkheid van YVAP werken.

18.10. De Wederpartij vrijwaart YVAP ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de tussen YVAP en de Wederpartij gesloten Overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van YVAP. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade (proces)kosten die YVAP in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

18.11. Derden die door YVAP worden ingeschakeld voor de uitvoering van een Overeenkomst, kunnen zich jegens de Wederpartij op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als waren zij zelf partij bij die Overeenkomst.

Artikel 19 – Overige bepalingen

19.1. Indien een bepaling uit deze Algemene voorwaarden buiten toepassing wordt verklaard, zullen partijen een bepaling opstellen die dezelfde strekking heeft als de buiten toepassing verklaarde bepaling.

19.2. Indien YVAP op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze Algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor de Wederpartij in toekomstige situaties of overeenkomsten. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze Algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.

19.3. YVAP heeft het recht om deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

19.4. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

19.5. YVAP zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

19.6. De wijzigingen aan de Algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijziging van kracht zijn.

19.7. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen

20.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij YVAP partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepasing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

20.2. Geschillen tussen YVAP en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar YVAP is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.